Försenat eller inställt flyg? Så får du ersättning enligt EU-regler

Upplysning

Detta inlägg innehåller affiliate-länkar, vilket innebär att vi kan få ersättning om du genomför ett köp via en länk i detta inlägg. Detta påverkar inte priset du betalar, men hjälper oss att fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll. Vårt åtagande är att ständigt tillhandahålla ärliga och objektiva råd. Åsikterna och erfarenheterna som uttrycks i detta inlägg är författarens egna och inte nödvändigtvis företagens officiella ståndpunkt.

EU-regulation 261/2004

EU-regulation 261/2004 infördes för att skydda flygpassagerares rättigheter vid inställda flyg, försenade flyg och nekad ombordstigning på grund av överbokning. Detta gäller för samtliga flygresor som avgår från EU, samt för flyg till EU utförda av ett EU-baserat flygbolag.

Dina rättigheter enligt EU-regulation 261/2004

 • Rätt till information: Flygbolaget ska informera dig om dina rättigheter enligt denna förordning när du drabbas av en försening, inställd flygning eller nekad ombordstigning.
 • Rätt till assistans: Om förseningen överstiger två timmar, ska flygbolaget erbjuda dig måltider och dryck, samt tillgång till kommunikationsmedel (t.ex. telefon eller e-post). Vid förseningar över natten, ska flygbolaget även erbjuda dig boende och transport till och från boendet.
 • Rätt till ombokning eller återbetalning: Om ditt flyg är inställt eller försenat med över fem timmar, har du rätt att antingen ombokas till en alternativ flygning eller att få återbetalning av din biljett. Vid nekad ombordstigning har du även rätt att välja mellan omprioritering eller återbetalning.
 • Rätt till ekonomisk kompensation: Om ditt flyg är inställt eller försenat över tre timmar, och det beror på omständigheter inom flygbolagets kontroll, kan du ha rätt till ekonomisk kompensation. Beloppet varierar beroende på sträckan och den totala förseningen. Vid nekad ombordstigning på grund av överbokning är du även berättigad till ekonomisk kompensation.

Som flygpassagerare är det viktigt att känna till och förstå sina rättigheter enligt EU-regulation 261/2004. Denna lagstiftning ger dig skydd och kompensation vid förseningar, inställda flygningar och nekad ombordstigning.


Rättigheter gäller oavsett hur du betalat – även bonusresor

VI vill börja med att påpeka att dina rättigheter enligt EU-regulation 261/2004 gäller oavsett hur du betalat för din biljett. Om du har betalat med bonuspoäng eller någon annan typ av rabatt, har du fortfarande rätt till samma skydd och kompensation som en passagerare som betalat med pengar. Detta innebär att du inte ska tveka att utnyttja dina rättigheter om du drabbas av en försening, inställd flygning eller nekad ombordstigning, även om du har betalat för din resa med bonuspoäng eller liknande.

Vad menas med extraordinära omständigheter?

EU-regulation 261/2004 inte gäller under vissa specifika situationer. Dessa situationer kallas ”extraordinära omständigheter” och innebär att flygbolaget inte kan hållas ansvarigt för problemen med flygresan, eftersom de ligger utanför deras kontroll. I sådana fall har du inte rätt till ersättning enligt denna regulation.

Detta är extraordinära omständigheter

Här är en lista över några av de vanligaste anledningarna som anses vara extraordinära omständigheter:

 • Extremt väder: Detta inkluderar stormar, snöstormar, tät dimma, översvämningar och andra väderförhållanden som gör det farligt eller omöjligt att flyga. (Dom: Wallentin-Hermann mot Alitalia, mål C-549/07)
 • Naturkatastrofer: Till exempel jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis och orkaner.
 • Politisk instabilitet: Upplopp, strejker, terrorattacker, krig eller andra händelser som kan påverka flygsäkerheten och operationen.
 • Säkerhetshot: Detta kan inkludera bombhot, kapningar, sabotage eller andra säkerhetsproblem som kräver omedelbara åtgärder från flygbolaget eller myndigheterna.
 • Oväntade tekniska problem: Om ett flygplan plötsligt drabbas av ett allvarligt tekniskt problem som inte kunnat förutses och som kräver omedelbar reparation för att säkerställa passagerarnas säkerhet. (Dom: Wallentin-Hermann mot Alitalia, mål C-549/07)
 • Flygplats- eller luftrumsrestriktioner: Om flygplatsen eller luftrummet stängs ner eller begränsas på grund av säkerhetsskäl, tekniska problem eller andra orsaker.
 • Medicinska nödsituationer ombord: Om en passagerare eller besättningsmedlem får en medicinsk nödsituation som kräver att flygplanet omdirigeras eller landar omedelbart.
 • Kollision med fåglar eller andra djur: Om ett flygplan kolliderar med fåglar eller andra djur som kan orsaka skador på flygplanet och påverka flygsäkerheten.

Men även för att en händelse anses vara en extraordinär omständighet betyder det inte automatiskt att flygbolaget är befriat från alla skyldigheter. De måste fortfarande visa att de vidtog alla rimliga åtgärder för att minimera förseningen eller störningen och erbjuda passagerarna assistans enligt EU-regulation 261/2004.


Detta är Inte extraordinära omständigheter

Här är en lista över några vanliga orsaker som generellt inte anses vara extraordinära omständigheter enligt EU-regulation 261/2004, tillsammans med hänvisningar till relevanta domar där det är möjligt:

 • Tekniska problem orsakade av dåligt underhåll: Om ett flyg försenas eller ställs in på grund av tekniska problem som orsakats av dåligt underhåll eller slitage på flygplanet anses det inte vara en extraordinär omständighet. (Dom: Wallentin-Hermann mot Alitalia, mål C-549/07)
 • Personalbrist eller sjukdom: Om ett flyg försenas eller ställs in på grund av brist på personal eller sjukdom hos besättningsmedlemmar anses det inte vara en extraordinär omständighet. Flygbolagen ansvarar för att ha tillräcklig personal för att kunna genomföra flygningarna enligt tidtabellen.
 • Missade anslutningar: Om en passagerare missar en anslutning på grund av en försening och flygbolaget är ansvarigt för båda flygningarna, anses det inte vara en extraordinär omständighet.
 • Sen ankomst av flygplanet eller tidigare förseningar: Om en försening orsakas av att flygplanet anländer sent till flygplatsen eller av tidigare förseningar på grund av flygbolagets bristande planering, anses det inte vara en extraordinär omständighet.
 • Rutinmässiga säkerhetskontroller: Om förseningar orsakas av rutinmässiga säkerhetskontroller av flygplanet, anses det inte vara en extraordinär omständighet eftersom dessa kontroller är en del av flygbolagets normala verksamhet.
 • Boknings- eller överbeläggningsproblem: Om förseningar eller inställda flygningar orsakas av att flygbolaget överbokat flyget eller gjort misstag i bokningssystemet, anses det inte vara en extraordinär omständighet.
 • Flygbolagets interna strejker: Om en försening eller inställd flygning orsakas av en strejk inom flygbolaget, så anses det inte vara en extraordinär omständighet. (Dom: Krüsemann mot TUIfly, mål C-195/17, C-197/17-C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17-C-286/17 och C-290/17-C-292/17)

Observera att varje fall bedöms individuellt och att det kan finnas särskilda omständigheter som gör att en händelse som normalt inte anses extraordinär kan bedömas annorlunda i ett specifikt fall. Det är viktigt att konsultera juridiska experter eller konsumentrådgivningstjänster om du är osäker på dina rättigheter i en specifik situation.


Vad gäller vid nedgradering?

EU-regulation 261/2004 täcker även situationer där passagerare blir nedgraderade på sina flygningar, till exempel när en passagerare bokat och betalat för en biljett i business class men blir placerad i economy class. I dessa fall har passageraren rätt till ersättning baserad på biljettpriset och flygsträckans längd.

Ersättningen för nedgradering beräknas enligt följande procentandelar av det pris passageraren betalade för biljetten, exklusive skatter och avgifter:

 • 30 % av biljettpriset för alla flygningar på 1 500 kilometer eller mindre.
 • 50 % av biljettpriset för alla inrikesflygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer.
 • 75 % av biljettpriset för alla flygningar som inte faller inom kategorierna ovan, inklusive långdistansflygningar utanför EU som överstiger 3 500 kilometer.

OBS! dessa procentsatser gäller för den del av biljettpriset som avser den nedgraderade delen av resan. Om du till exempel bara blir nedgraderad på en del av en flygning med flera segment, kommer ersättningen att baseras på den delen av biljettpriset som hänför sig till det specifika segmentet.

För att få ersättning för en nedgradering, bör du först kontakta flygbolaget och informera dem om situationen. Om du inte får någon hjälp eller om flygbolaget inte ger dig den ersättning du är berättigad till, kan du överväga att använda en tjänst som AirHelp eller vända dig till en konsumentrådgivningstjänst för att få hjälp med att kräva ersättning enligt EU-regulation 261/2004.


Hotell, transport och mat

Om ditt flyg är försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning på grund av överbokning, har du enligt EU-regulation 261/2004 rätt till viss assistans och omhändertagande från flygbolaget oberoende av om du är berättigad till en ekonomisk ersättning eller inte.

Om du behöver övernatta på destinationen på grund av en försening, nekad ombordstigning eller inställt flyg, har du rätt till följande:

 • Hotellboende: Flygbolaget ska erbjuda dig kostnadsfritt boende på ett hotell eller annan likvärdig logi för den tid du måste vänta på en ersättningsflygning eller om ditt flyg är försenat till nästa dag.
 • Transport till och från hotellet: Flygbolaget ska även ordna och bekosta transporten mellan flygplatsen och hotellet, både vid ankomst och avresa.
 • Måltider och dryck: Flygbolaget är skyldigt att erbjuda dig kostnadsfria måltider och dryck i rimlig omfattning, beroende på hur lång tid du måste vänta.
 • Kommunikationsmöjligheter: Flygbolaget ska erbjuda dig möjlighet att göra två kostnadsfria telefonsamtal, skicka två fax eller e-postmeddelanden för att informera om din situation och göra eventuella nödvändiga arrangemang.

Tänk på att dessa rättigheter gäller oavsett om förseningen, inställningen eller nekad ombordstigning beror på extraordinära omständigheter eller inte. Om flygbolaget inte erbjuder dig dessa tjänster, kan du själv ordna och betala för dem och sedan kräva återbetalning från flygbolaget. Se dock till att du sparar alla kvitton och dokument som bevis för dina utgifter och håll kostnaderna inom rimliga gränser.


Försenat, förlorat eller skadat bagage

Om ditt bagage försvinner, blir försenat eller skadas under en flygning, regleras dina rättigheter av Montrealkonventionen, som är ett internationellt avtal som gäller för de flesta flygbolag och länder. Här är dina rättigheter och hur du ska gå till väga i olika scenarier:

Försenat bagage

 • Om ditt bagage är försenat har du rätt till ersättning för de nödvändiga och rimliga utgifter du drabbats av på grund av förseningen, till exempel kläder och hygienartiklar.
 • Anmäl förseningen till flygbolaget så snart du upptäcker att ditt bagage inte har anlänt. Begär ett så kallat Property Irregularity Report (PIR) från flygbolaget, som bekräftar att ditt bagage är försenat och kommer att hjälpa dig att göra anspråk på ersättning.
 • Spara alla kvitton för inköp du gör på grund av det försenade bagaget, eftersom du måste visa dem för att få ersättning.
 • Kräv ersättning från flygbolaget inom 21 dagar från den dag ditt bagage levererades till dig.

Skadat bagage

 • Om ditt bagage är skadat under flygningen har du rätt till ersättning för att reparera eller ersätta det.
 • Anmäl skadan till flygbolaget så snart du upptäcker den och be om ett Property Irregularity Report (PIR).
 • Ta bilder av skadorna som bevis och spara alla dokumentation, inklusive bagagekvitto och boardingkort.
 • Kräv ersättning från flygbolaget inom 7 dagar från att du mottagit ditt skadade bagage.

Förlorat bagage

 • Om du inte redan gjort det, anmäl ditt försvunna bagage och begär ett Property Irregularity Report (PIR).
 • För att göra anspråk på ersättning, skicka en skriftlig ansökan till flygbolaget, inklusive detaljer om vad som fanns i ditt bagage och dess värde, samt alla nödvändiga dokument som bagagekvitto och boardingkort.
 • Kräv ersättning från flygbolaget inom 21 dagar från den dag ditt bagage borde ha levererats till dig.
 • Om ditt bagage inte hittas inom 21 dagar efter din ankomst anses det vara förlorat, och du har rätt till ersättning för värdet av dina förlorade saker, upp till ett visst belopp som fastställts enligt Montrealkonventionen (cirka 1 288 SDR, vilket motsvarar cirka 17 702 svenska kronor, maj 2023).

I alla dessa scenarier rekommenderas det att du först kontaktar flygbolaget och försöker lösa problemet direkt med dem. Tänk även på att vissa reseförsäkringar kan täcka förluster och skador på bagage. Om du har en reseförsäkring, kontrollera vad som täcks och hur du kan göra anspråk på ersättning genom din försäkring.

Det är viktigt att agera snabbt och följa de angivna tidsfristerna när det gäller att göra anspråk på ersättning för försenat, skadat eller förlorat bagage. Genom att vara proaktiv och samla alla nödvändiga dokument och bevis ökar du dina chanser att få den ersättning du är berättigad till enligt Montrealkonventionen och gällande lagar.


Beräkna ersättning med Flygkalkylatorn

Detta är ett användbart onlineverktyg som hjälper dig som flygpassagerare att förstå dina rättigheter och beräkna den potentiella ersättning du kan vara berättigad till enligt EU-regulation 261/2004. Verktyget är skapat av Hallå Konsument, en svensk konsumentrådgivningstjänst som är en del av Konsumentverket.

Genom att använda Flygkalkylatorn kan du enkelt och snabbt få en uppskattning av den ersättning du kan kräva från flygbolaget i händelse av inställda flyg, förseningar eller nekad ombordstigning. Kalkylatorn tar hänsyn till olika faktorer som flygavstånd, ankomsttid och omständigheterna kring flygproblemet.

Förutom att ge en ersättningsberäkning, ger Flygkalkylatorn också viktig information om dina rättigheter och skyldigheter som passagerare, samt råd om hur du ska gå tillväga för att kräva ersättning från flygbolaget. Detta gör verktyget till en värdefull resurs för dig som har upplevt problem med dina flygresor och vill veta mer om dina rättigheter enligt EU-regler och hur du kan kräva den ersättning du är berättigad till.


När ska jag ta hjälp av AirHelp?

Att använda AirHelp kan vara fördelaktigt för dig eftersom det sparar tid, utnyttjar deras expertkunskaper och förhandlingsstyrka, och inte innebär någon ekonomisk risk då de tar endast betalt om de lyckas få ersättning från flygbolaget.

AirHelp är en tjänst som hjälper dig att hävda dina rättigheter och kräva ersättning i enlighet med EU-regulation 261/2004 vid försenade, inställda eller överbokade flyg. AirHelps affärsmodell är att agera som mellanhand mellan dig och flygbolaget och ta hand om hela processen, från att bedöma dina rättigheter till att förhandla med flygbolaget och om nödvändigt ta ärendet vidare till en nationell tillsynsmyndighet eller domstol.


AirHelp kan vara bra för dig av följande skäl:

 1. Tidsbesparing: Att hävda sina rättigheter och kräva ersättning från flygbolag kan vara en komplicerad och tidskrävande process. AirHelp tar hand om hela processen åt dig, vilket sparar tid och minskar stress.
 2. Expertkunskaper: AirHelp har expertkunskaper inom flygpassagerares rättigheter och kan bedöma dina möjligheter att få ersättning på ett korrekt sätt. Detta ökar chansen att du får ersättning om du är berättigad till det.
 3. Förhandlingsstyrka: Eftersom AirHelp hanterar stora mängder ärenden har de mer förhandlingsstyrka än en enskild passagerare. Detta innebär att de kan vara mer framgångsrika i att förhandla med flygbolagen och övertyga dem att betala ut ersättning.
 4. Inget att förlora: Eftersom AirHelp endast tar betalt om de lyckas få ersättning för dig, löper du ingen ekonomisk risk när du använder deras tjänster. Om de inte lyckas få någon ersättning åt dig behöver du inte betala något.

AirHelps affärsmodell bygger på att de tar en procentuell andel av den ersättning som de lyckas få ut, vanligtvis mellan 20-35% av det totala ersättningsbeloppet. Om de inte lyckas få någon ersättning, tar de ingen avgift. Detta innebär att det inte finns någon ekonomisk risk för dig att använda AirHelps tjänster.

Ansök först om ersättning själv – om du orkar!

Även om tjänster så som AirHelp är utmärkta och kan hjälpa dig att hävda dina rättigheter och kräva ersättning, rekommenderar vi alltid att du, om du har möjlighet, först försöker ansöka om ersättning på egen hand. Anledningen till detta är att om du lyckas få ersättning utan att använda en mellanhand som AirHelp, får du behålla hela ersättningsbeloppet utan att behöva betala en procentuell avgift till en tredje part. Detta ger dig mer pengar tillbaka och ger dig en större ekonomisk nytta av ersättningen. Om du däremot upplever att processen är för krånglig eller om flygbolaget inte samarbetar, är det en bra idé att använda en tjänst som AirHelp för att säkerställa att dina rättigheter respekteras och att du får den ersättning du är berättigad till.

Här en en länklista till kända flygbolag coh deras anslkningsformulär. Notera att länkarna kan ändras över tid, så om den länken du försöke ranvända inte fungerar kan du behöva söka upp den på annat håll. OFta hittar du dessa genom att google på frasen ”flygbolag+eu261 claim”.

Reguljärflyg

Charterflyg